Beni ( Napsu & Morris 2008 )

Igor ( Napsu & Morris 2008 )

Luna ( Napsu & Morris 2008 )

Peppi ( Napsu & Dragon 2010 )

Max ( Napsu & Dragon 2010 )